Javna služba nalog genske banke v živinoreji

Javna služba nalog genske banke v živinoreji / Public Service for Farm Animal Genetic Resurces Preservation

V Sloveniji vodi delo na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji, od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja, raziskovalna skupina na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je bila na javnem razpisu v letu 2010 izbrana za vodenje Javne službe nalog genske banke v živinoreji (v nadaljevanju: Javna služba) za obdobje 2010-2016 ter izbrana tudi v letu 2016 za obdobje 2017-2023. Skrb za ohranjanje slovenskih kmetijskih živalskih genskih virov in še posebej slovenskih avtohtonih pasem je glavna naloga Javne službe. Delo Javne službe ima zakonsko podlago v Zakonu o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 45/2008), Zakonu o živinoreji (Ur. l. RS, št. 18/2002) in Pravilniku o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (Ur. l. RS, št. 90/2004) ter določilih Interlakenske deklaracije, ki je bila sprejeta v okviru FAO, leta 2007.

 

Lipicanski konj, foto: Jaka Potočnik

Istočasno z izborom izvajalca Javne službe je bil sprejet tudi sedemletni Program varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji 2016-2023 (v nadaljevanju: BRŽ), ki predstavlja dolgoročni program ukrepov za zagotavljanje varstva in ohranjanja posameznih vrst, pasem in linij domačih živali v Republiki Sloveniji. Namen Programa varstva BRŽ za obdobje 2017-2023 je ...

... zagotavljanje:

ohranjanja in trajnostne rabe živalskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo;

poštene in pravične delitve koristi, ki izhajajo iz njihove rabe za današnje in prihodnje generacije.

Poudarek je na slovenskih avtohtonih pasmah domačih živali, ki so namenjene kmetovanju v tradicionalnem okolju oziroma v okviru tradicionalnih praks prireje.

 

Krškopoljski prašič, foto: Vida Rezar

 

Cilj programa varstva BRŽ in dela Javne službe je:

1. Ohranjanje oziroma povečanje staleža slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki imajo prvo ali drugo stopnjo ogroženosti.

2. Ohranjanje oziroma povečanje staleža slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki so manj ogrožene, v tradicionalnem okolju ali v tradicionalnih praksah prireje.

3. Izboljšano in okrepljeno podporno okolje za dejab+vnosti prireje in trženja izdelkov slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki imajo prvo ali drugo stopnjo ogroženosti.

4. Izboljšano in okrepljeno podporno okolje za dejavnosti prireje in trženja manj ogroženih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, ki jih rejci redijo v tradicionalnem okolju ali v okviru tradicionalnih praks.

Pri doseganju ciljev ima prednost cilj 1.

 

Drežniška koza, foto: Davorin Koren

Avtohtone pasme imajo poglavitno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in zagotavljanju prehranske varnosti sedanjim in bodočim generacijam. Izgubljanje biotske raznovrstnosti pri posameznih vrstah domačih živali in erozija genskih virov ogroža tudi trajnostni razvoj, ohranjanje kmetijskih zemljišč (preprečevanje zaraščanja) in aktivnega podeželja.

Cikasto govedo, foto: Metka Žan Lotrič

Program varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2017-2023