Strokovni posvet 2015

Posvet z delavnico “Pregled dosedanjega dela na ohranjanju živalskih genskih virov (2010-2016) ter priprava vsebin dolgoročnega programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2017-2023" je bil v sredo, 9. decembra 2015 na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

Program:

Pozdravni govor in odprtje posveta

Predstavitev opravljenega dela v okviru Programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji v obdobju 2010 – 2016 po sklopih:

Delavnica

Priprava vsebin dolgoročnega programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2017 – 2023". Delo je potekalo v obliki interaktivne razprave imenovane »World Cafe«, po skupinah in posameznih sklopih programa. Rezultat delavnice je bil oblikovanje vsebine dolgoročnega programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2017 – 2023.

Razprava in zaključki

Vabilo