Ark kmetije in ark središča za slovenske avtohtone pasme domačih živali

Javna služba v živinoreji izvaja podporo ohranjanja slovenskih avtohtonih pasem z vzpostavitvijo Ark-KMETIJ in Ark-SREDIŠČ

Ark kmetija

Ark kmetija je namenjena združevanju dejavnosti kmetovanja in ohranjanja slovenskih avtohtonih pasem domačih živali.

 • Primarna dejavnost: živinoreja (slovenske avtohtone pasme).
 • Rejci, ki so s svojimi živalmi vključeni v rejske programe.
 • Zeželeno:
  • predelava in trženje lastnih izdelkov,
  • ekološko kmetovanje,
  • ohranjanje avtohtonih sort rastlin.

Ark središče

Ark središče je namenjeno reji slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, prvenstveno za namene izobraževanja in ozaveščanja javnosti.

 • Namenjen izobraževanju in ozaveščanju javnosti (‚safari park‘ za avtohtone pasme).
 • Čistopasemske živali v reji izhajajo neposredno iz rej, vključenih v rejske programe.
 • Zaželeno:
  • predelava in trženje izdelkov,
  • ekološko kmetovanje,
  • ohranjanje avtohtonih sort rastlin.

Ark statusi

Statusi so namenjeni rejam, ki redijo najmanj tri slovenske avtohtone pasme domačih živali. Podeljen status pomeni priznanje avtentičnosti rejnih živali, predvsem pa posebne vloge reje pri ohranjanju biotske pestrosti v slovenski živinoreji.

Pri obeh oblikah je zaželeno trženje živalskih izdelkov, usmeritev v ekološko kmetovanje in sočasno ohranjanje avtohtonih rastlinskih sort. Na kmetijah in središčih mora biti v reji vsaj po ena pasma iz več skupin domačih živali, ki so vključene v pripadajoč rejski program ali pa izvirajo iz kontroliranih rej, ki se nahajajo v izvornem okolju posamezne pasme.

Kmetije s statusom ark kmetija

Kmetije s statusom ark središče

Poenotenje izrazov

Mreža ark je nastala kot rezultat projekta ELBARN, ki je bil financiran s strani Evropske komisije v okviru delovnega programa Uredbe sveta (ES) št. 870/2004.

“Ark" je mednarodno uveljavljen izraz, ki se v povezavi s kmetijstvom nanaša na rejo avtohtonih pasem domačih živali. Vsak obiskovalec, ki pride na kmetijo vključeno slovensko ark mrežo tako ve, da gre za rejo ogroženih avtohtonih pasem, pod podobnimi pogoji, kot so le-ti v veljavi v drugih državah.

Izraz “ark" (v prevodu barka, skrinja) sporoča, da reje avtohtonih pasem v lokalnem okolju preprečujejo izumrtje pasem (delujejo kot rešilne barke) in sočasno predstavljajo zbirko (skrinjo) dragocenih genskih virov.

ark kmetija in Ark-kmetija ter ark središče in Ark-središče.

Na podlagi usklajevanja JSGBŽ z MKGP in Sektorjem za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade RS ter SAZU, od avgusta 2017 uporabljamo enotni izraz ark kmetija in ark središče (torej brez vezaja in “ark" z malo začetnico, razen na začetku stavka). Terminološka razlaga je na voljo na spletni strani Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Starejši izdani dokumenti JSGBŽ (kot npr. certifikati), kjer se še uporabljata izraza Ark-kmetija in Ark-središče ostajajo veljavni.