Strokovni posvet 2009

V torek 29. septembra 2009, je v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete potekal strokovni posvet: “Stanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu", posvečen evropskemu dnevu kmetijske biotske raznovrstnosti.

Predavanja:

 • Register pasem z zootehniško oceno in zootehniška ocena slovenskih lokalnih pasem
  (Metka Žan Lotrič)
 • Kmetijski živalski genski viri na EAAP, ERFP (Barcelona 2009) in FAO (Rim 2009)
  (Drago Kompan in sod.)
 • Kranjska čebela in vidiki njene ogroženosti
  (Gregori Janez)
 • Možni vplivi človeka in klimatskih pogojev na genski sklad  avtohtone slovenske populacije kranjske  čebele  (Apis mellifera carnica, Pollmann, 1879)
  (Janko Božič)
 • Strokovna presoja rejskega programa za kranjsko čebelo – zaključki in predlogi
  (Andrej Šalehar – v imenu delovne skupine)
 • Genetska čistost slovenskih avtohtonih pasem – molekularno genetske raziskave
  (Peter Dovč in sod.)
 • Ohranjanje biotske raznovrstnosti v živonoreji v Sloveniji – Dolgoročni program 2010-2016
  (Danijela Bojkovski in sod.)
 • Slovenske knjige in tiski na področju živinoreje: izdaje do leta 1945
  (Andrej Šalehar)