Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana

genska.banka@bf.uni-lj.si