Strokovni posvet 2006

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete, sta v sredo 31. maja 2006 organizirala enodnevno strokovno posvetovanje »STANJE ŽIVALSKIH GENSKIH VIROV V SLOVENSKEM KMETIJSTVU V LETU 2005«, v Viteški dvorani na Rodici.

Program:

 • Spremljanje (monitoring) biotske raznovrstnosti domačih živali v Sloveniji: Register pasem z zootehniško oceno
  (2005) (viš. pred. mag. Čepon Marko in sod.)
 • Geografija živinoreje v Sloveniji v letu 2005: Prostorska razširjenost reje govedi instruktura populacije govedi v Sloveniji
  (doc.dr. Žgur Silvo, mag. Bojkovski Danijela, mag. Drobnič Marjana, viš. pred. mag. Čepon Marko)
 • Potrjeni rejski programi in predlogi dopolnitev
  (prof. dr. Šalehar Andrej)
 • Genetska variabilnost in biotska raznovrstnost pasem: Genetska struktura na osnovi porekla pri pasmah lipicanski konj in ljutomerski kasač
  (dr. Malovrh Špela, prof.dr.Kovač Milena)
 • Zootehniška karakterizacija, zootehniški vidiki rekonstrukcije in priznavanja novih pasem in linij domačih živali
  (prof. dr. Kovač Milena in sod.)
 • Molekularno-genetska karakterizacija, molekularno biološki vidiki priznavanja novih pasem in linij domačih živali
  (prof. dr. Dovč Peter, dr.Tanja Kunej, dr.Aleš Snoj)
 • Slovenski živalski genski viri v mednarodnih podatkovnih zbirkah o biotski raznovrstnosti v živinoreji
  (Metka Žan Lotrič, prof. dr. Šalehar Andrej, doc. dr. Kompan Dragomir)
 • Mednarodno sodelovanje in vključevanje v program kmetijskih genskih virov EU
  (doc. dr. Kompan Dragomir, Metka Žan Lotrič, prof. dr. Šalehar Andrej,)
 • Ohranjanje živalskih genskih virov v kmetijstvu: prednostni ukrepi FAO, EU, 8. konference podpisnic konvencije o biološki raznovrstnosti  in drugi predlogi za ohranjanje živalskih genskih virov v kmetijstvu
  (prof. dr. Šalehar Andrej, doc. dr. Kompan Dragomir, mag. Bojkovski Danijela, mag. Glavač Janez)
 • Višina podpor za rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem
  (doc.dr. Kompan Dragomir in sod.)