Program dela

Genska banka in situ in vivo

Ohranjanje genetske pestrosti pri plemenjakih avtohtonih pasem

V skladu s »Programom varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji«, je v poglavju Genska banka in situ in vivo vključeno podpoglavje 3.2.1 “Ohranjanje genetske pestrosti pri plemenjakih avtohtonih pasem". Za izvajanje te naloge se zagotovijo vsakoletne enkratne podpore za plemenjake tistih pasem, ki imajo v skladu z Registrom pasem oceno stopnje ogroženosti kritično ali ogroženo (v skladu s potrjenim letnim programom ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji). Upravičenci do enkratne podpore so rejci odbranega, ocenjenega in potrjenega plemenjaka v skladu s potrjenim rejskim programom. Odbiro plemenjakov opravi izvajalec javne službe nalog genske banke v živinoreji v sodelovanju z odgovornimi za selekcijsko delo pri posamezni pasmi.

Podpore so dodeljene skladno z določili Uredbe komisije EU št.1408/2013 z dne 18. decembra 2013) o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomočeh »de minimis« v kmetijskem sektorju (Ur. l. št. 352, 24.12.2013, str. 9).

Podpore so bile dodeljene v letu 2008, in sicer za plemenjake goveda cikaste pasme. V letih 2009 – 2016 so bile v obseg dodeljenih podpor vključene še druge slovenske avtohtone pasme: drežniška koza, belokranjska pramenka, istrska pramenka in krškopoljski prašič. V letu 2021 so podpore prejele tudi pasme: bovška ovca, slovenski hladnokrvni konj in posavski konj. Podpore so bile dodeljene za rejo odbranih in potrjenih plemenjakov. Širitev in diverzifikacija programov ohranjanja s kombinacijo trajnostne rabe pasem domačih živali v njihovem izvornem okolju (in situ in vivo) je prednostna naloga strateškega prednostnega področja “ohranjanje živalskih genskih virov"  tudi dolgoročnega Programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2017 – 2023.

Izplačila podpor po letih

v letu 2022

Pasma Število plemenjakov Število rejcev
Cikasto govedo 64 64
Krškopoljski prašič 18 18
Slovenski hladnokrvni konj 14 14
Posavski konj 12 12
Istrska pramenka 5 4
Belokranjska pramenka 12 8
Bovška ovca 37 15
Drežniška koza 27 18
Bosanski planinski konj 7 1

v letu 2021

Pasma Število plemenjakov Število rejcev
Cikasto govedo 57 56
Krškopoljski prašič 12 12
Slovenski hladnokrvni konj 89 84
Posavski konj 90 80
Istrska pramenka 8 2
Belokranjska pramenka 9 6
Bovška ovca 63 14
Drežniška koza 23 13

v letu 2020

Pasma Število plemenjakov Število plemenic Število rejcev
Cikasto govedo 80 62 62 (plemenice) + 80(plemenjaki)
Krškopoljski prašič 26 6 6 (plemenice) + 25 (plemenjaki)
Istrska pramenka 23 22 2 (plemenjaki) + 2 (plemenice)
Belokranjska pramenka 2 3 2 (plemenjaki) + 2 (plemenice)
Drežniška koza 23 24 17 (plemenjaki) + 13 (plemenice)

v letu 2019

Pasma Število plemenjakov Število plemenic Število rejcev
Cikasto govedo 80 84 49 (plemenice) + 79 (plemenjaki)
Krškopoljski prašič 24 12 10 (plemenice) + 23 (plemenjaki)
Istrska pramenka 16 13 3 (plemenjaki) + 3 (plemenice)
Belokranjska pramenka 1 / 1 (plemenjaki) + / (plemenice)
Drežniška koza 28 15 17 (plemenjaki) + 7 (plemenice)

v letu 2018

Pasma Število plemenjakov Število plemenic Število rejcev
Cikasto govedo 78 80 52 (plemenice) + 78 (plemenjaki)
Krškopoljski prašič 33 13 33 (plemenice) + 13 (plemenjaki)
Istrska pramenka 29 26 3 (plemenjaki) + 3 (plemenice)
Belokranjska pramenka 12 4 12 (plemenjaki) + 4 (plemenice)
Drežniška koza 15 7 15 (plemenjaki) + 7 (plemenice)

v letu 2017

Izplačane podpore “de minimis" za rejo plemenjakov slovenskih avtohtonih pasem domačih živali in njihovih mater

Pasma Število plemenjakov Število plemenic Število rejcev
Cikasto govedo 44 48 73
Krškopoljski prašič 17 12 22
Istrska pramenka 9 13 2
Belokranjska pramenka 4 4 8
Drežniška koza 9 8 12

v letu 2016

Izplačane podpore za rejo plemenjakov slovenskih avtohtonih pasem domačih živali in njihovih mater

Pasma Število plemenjakov Število plemenic Število rejcev
Cikasto govedo 49 45 61
Krškopoljski prašič 14 8 18
Istrska pramenka 13 13 2
Belokranjska pramenka 4 4 3
Drežniška koza 4 4 3

v letu 2015

Št. izplačanih podpor za plemenjake avtohtonih pasem in njihove matere

Pasma Število plemenjakov Število plemenic Število rejcev
Cikasto govedo 22 24 38
Krškopoljski prašič 20 18 30
Istrska pramenka 9 7 3
Belokranjska pramenka 4 4 6
Drežniška koza 13 12 12

v letu 2014

Št. izplačanih podpor za plemenjake avtohtonih pasem in njihove matere

Pasma Število plemenjakov Število plemenic Število rejcev
Cikasto govedo 46 39 69
Krškopoljski prašič 12 7 18
Istrska pramenka 7 7 2
Belokranjska pramenka 5 7 4
Drežniška koza 4 4 3

v letu 2013

Št. izplačanih podpor za plemenjake avtohtonih pasem in njihove matere

Pasma Št. plemenjakov Št. plemenic Št. rejcev
Cikasto govedo 47 48 71
Krškopoljski prašič 23 19 31
Istrska pramenka 15 11 3
Belokranjska pramenka 10 6 9
Drežniška koza 16 12 14

V letu 2012

Št. izplačanih podpor za plemenjake avtohtonih pasem in njihove matere

Pasma Št. plemenjakov Št. plemenic Št. rejcev
Cikasto govedo 40 40 63
Krškopoljski prašič 11 9 17
Istrska pramenka 10 8 3
Belokranjska pramenka 9 9 7
Drežniška koza 7 6 7

V letu 2011

Pasma Št. plemenjakov Št. plemenic Št. rejcev
Cikasto govedo 38 37 59
Krškopoljski prašič 30 24 25
Belokranjska pramenka 19 17 12
Istrska pramenka 21 15 5
Drežniška koza 13 10 12
Skupaj 121 102 112

V letih 2008-2010

Št. izplačanih podpor za plemenjake avtohtonih pasem in njihove matere

Pasma 2008 2009 2010
Plemenjaki Rejci Plemenjaki Plemenice Rejci Plemenjaki Plemenice Rejci
Cikasto govedo 32 30 33 31 47 34 34 53
Krškopoljski prašič 26 14 21 29 29 23
Belokranjska pramenka 29 24 20 12 10 9
Istrska pramenka 37 22 5 7 7 3
Drežniška koza 28 16 19 8 7 9
SKUPAJ: 32 30 153 107 112 90 87 97

Zakonodaja