Letno srečanje rejcev na 22. občnem zboru Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji

Letno srečanje rejcev cikastega goveda je kot že vsa leta doslej potekalo na slovenski kulturni praznik 8. februarja 2024. Običajnemu imenovanju in izvolitvi organov občnega zbora je sledil kratek kulturni program otroške folklorne skupine. Sledila je predstavitev gostov in poročilo predsednika, blagajnika in strokovnega tajnika. Javna služba nalog genske banke v živinoreji z društvom sodeluje pri shranjevanju genetskih rezerv, ozaveščanju javnosti in genetski karakterizaciji bikovskih mater. Strokovni tajnik je predstavil rezultate dela v preteklem letu. Ocenjenih je bilo 246 privesnic in pri ocenjevanju nekaterih lastnosti se kaže napredek. Kot primer je navedel manj belih znakov na nogah in glavi, manj izbuljenih oči, tudi manj temnih smrčkov. Največ težav oz. napak je opaziti na paseskih in stran štrlečih seskih. V letu 2023 je bilo tako izmed ocenjenih 246, odbranih 73 bikovskih mater. Za namene shranjevanja genetskih rezerv so bili prikazani rezultati genotipizacije bikov, izmed katerih je komisija za odbiro izbrala 3 bike, ki so bili pripeljani na osemenjevalno središče. Samo 1 bik je dal seme, drugi je zbolel, tretji bik zaradi različnih vzrokov ni hotel dati semena. V letu 2023 so bili zbrani vzorci 8 bikov, ki jih je Javna služba poslala na genotipizacijo v Nemčijo, rezultatov še nismo prejeli. Prikazana je bilo število odbranih plemenskih bikov po posameznih Območnih zavodih, v letu 2022 in 2023 je bilo odbranih 67 bikov/posamezno leto. Prikazana je bila mlečnost in nekatere lastnosti mleka pri cikasti pasmi, število prvih osemenitev ter razvrstitev krav po razredih rodovniške knjige. Prikazan je bilo stanje rej, ki redijo cikasto pasmo – od leta 2002 ko smo imeli v Sloveniji 105 rej se je število rej zvišalo na 893 in število krav iz 152 na 2622. V letu 2002 je imela posamezna kmetija 1,4 krave v letu 2023 pa 2,9. Prikazana je bila stopnja inbridinga v ženski populaciji, ki uspešno ostaja pod zgornjo mejo ter stopnja sorodstva med plemenskimi biki in živo populacijo cikastih plemenic. Na koncu je predsednik predstavil program dela za 2024 in podelil nagrade rejcem za dolgoživost (20 let) cikastega goveda za leto 2023 in  rejcu za največjo mlečnost krave, ki je v mlečni kontroli. Povezava na podrobno vsebinsko poročilo (strokovni del) se nahaja na https://www.cikastogovedo.si/strokovno-delo/.