Vabilo k vključitvi v Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

Ukrep KOPOP
podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in
upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. V okviru ukrepa KOPOP bodo v teku letošnje subvencijske kampanje mogoči novi vstopi v naslednje operacije KOPOP:

 • Posebni traviščni habitati,
 • Traviščni habitati metuljev,
 • Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih
  travnikov,
 • Steljniki,
 • Vodni viri,
 • Ohranjanje habitatov strmih
  travnikov,
 • Grbinasti travniki,
 • Reja domačih živali na območju
  pojavljanja velikih zveri,
 • Planinska paša,
 • Visokodebelni travniški sadovnjaki,
 • Ohranjanje mejic,
 • Reja lokalnih pasem, ki jim grozi
  prenehanje reje in
 • Ohranjanje rastlinskih genskih
  virov, ki jim grozi genska erozija.

Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, se mora udeležiti predhodnega usposabljanja, ki bo še v dveh terminih 21. 4. 2021 in 3. 5. 2021. Vsi zainteresirani udeleženci se morajo obvezno predhodno prijaviti na enega od razpoložljivih terminov  21. 4. 2021 ali 3. 5. 2021 tako da izpolnijo e–prijavnico. Prijavijo se lahko najkasneje dva
dni pred posameznim terminom. V primeru težav z elektronsko prijavo lahko pokličete na tel. številko 01/478-9016.

Po opravljenem usposabljanju bodo lahko pri svojem kmetijskem svetovalcu oddali zbirno vlogo in se vključili v ukrep KOPOP.

Več informacij pridobite na povezavi: KOPOP.pdf