Izvedba strokovnega izobraževanja za Agencijo za ruralni razvoj Istre

Javna služba nalog genske banke (JSGBŽ) je 3. in 4. oktobra 2022 organizirala strokovno izobraževanje za hrvaške kolege iz Agencije za ruralni razvoj Istre (AZRRI). Agencija je usmerjena v povezovanje javnega in privatnega sektorja, predvsem preko koordiniranja aktivnosti na področju proizvodnje  ter priprave in izvedbe različnih projektov na področju kmetijstva v Istri.

Na strokovni delavnici smo predstavili program za ohranjanje biotske raznovrstnosti.  Izpostavili smo teme o zakonodaji na področju biotske raznovrstnosti ter ohranjanje z in vitro metodami (mag. Danijela Bojkovski). Posvetili smo se tudi izbiri živali za odvzem genetskega materiala ter možnosti uporabe genetskega materiala iz genskih bank (Tina Flisar). Strokovno delo pri avtohtonih pasmah ovc in upravljanje z majhnimi populacijami je predstavila doc. dr. Mojca Simčič. K sodelovanju smo povabili mag. Marka Čepona, ki je predstavil testiranje na testni postaji za govedo mesnih pasem ter Matjaža Hribarja, ki je predstavil strokovno delo pri cikastem govedu.

Metode asistirane reprodukcije sta predstavila doc. dr. Primož Klinc in Jernej Gačnik z Veterinarske fakultete v Ljubljani. Predstavila sta tehnične postopke odvzema in shranjevanja genetskega materiala (seme, jajčne celice, zarodki) pri različnih vrstah domačih živali ter postopke za uporabo le teh. Sledil je ogled laboratorijev in opreme. S kolegi smo obiskali tudi OC Preska, kjer je mag. Janez Kunc predstavil delo osemenjevalnega centra, odvzem ter shranjevanje semena za namen genetskih rezerv pri cikastem govedu. Kolegom iz AZRRI smo tako celostno predstavili ukrepe za ohranjanje ŽGV v Sloveniji in strokovno znanje s področja avtohtonim pasem domačih živali.