Delavnica uporabe informacijskega sistema DAD-IS

Sistematično spremljanje populacij avtohtonih pasem domačih živali je temeljni ukrep v programih ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji. V Sloveniji izvajamo monitoring osnovnih podatkov o staležu, prostorski razširjenosti, načinih in namenih reje, stanju ogroženosti in možnih načinov ohranjanja živalskih genskih virov v obliki minimalnega števila živali, doz semena ali zarodkov po pasmah v skladu z rejskimi programi.

Poenotenje ocenjevanja stanja živalskih genskih virov v svetu je izrednega pomena, zato zbrane podatke o pasmah, vključenih v Register pasem z zootehniško oceno, posredujemo v evropski informacijski sistem EFABIS, ki je povezan s podatkovno bazo DAD-IS organizacije FAO (Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo).

V juliju smo se udeležili delavnice, ki jo je organizirala organizacija FAO z namenom predstaviti novosti uporabe informacijskega sistema EFABIS. Delavnica je potekala virtualno, vabilo pa so prejeli nacionalni koordinatorji programov ohranjanja živalskih genskih virov. Skupno se je delavnice udeležilo 86 predstavnikov posameznih držav po svetu. Javna službi nalog genske banke kot koncesionar MKGP redno in aktivno sodeluje na mednarodnih dogodkih na področju biotske raznovrstnosti.