11. strokovni posvet Javne službe nalog genske banke v živinoreji 2016

Na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani smo 24. novembra 2016 organizirali Strokovni posvet ‘Ohranjanje slovenskih avtohtonih pasem domačih živali in situ (v živem) in njihova raba‘.

Na letošnjem 11. posvetu smo predstavili delo Javne službe nalog genske banke v živinoreji 2010-2016, Nagojski protokol in dostop do genskih virov, sodobne pristope ohranjanja živalskih genskih virov ter primere dobrih praks drugod po Evropi. Poseben poudarek letošnjega posveta je bil dan slovenskim kmetijam, ki ohranjajo slovenske avtohtone pasme domačih živali in so pridobile naziv Ark-kmetija ali Ark-središče.

Več o Ark-mreži si lahko preberete na povezavi www.ark.si

Mrežo Ark v Sloveniji vzpostavlja Javna služba nalog genske banke v živinoreji. Ark-kmetije in Ark-središča so prvi primeri ohranjanja avtohtonih pasem v živem, ki bodo v slovenskem prostoru pod skupnimi pravili odprti tudi za javnost. V okviru posveta so bili podeljeni certifikati, označevalne table ter promocijski material prvim sprejetim kmetijam. Ob svečani podelitvi se nam je pridružila tudi generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, gospa Tadeja Kvas Majer.