Strokovni posvet 2015

 

Posvet z delavnico

 "Pregled dosedanjega dela na ohranjanju živalskih genskih virov (2010-2016) ter priprava vsebin dolgoročnega programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2017-2023"

 

je bil v sredo, 9. decembra 2015 na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

PROGRAM:

 Pozdravni govor in odprtje posveta

 Predstavitev opravljenega dela v okviru Programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji v obdobju 2010 - 2016 po sklopih:

 1. Karakterizacija, inventarizacija ter spremljanje trendov in tveganj

 2. Trajnostna raba in razvoj

 3. Ohranjanje

 4. Politike, inštitucije in zmogljivosti

Delavnica

Priprava vsebin dolgoročnega programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2017 - 2023". Delo je potekalo v obliki interaktivne razprave imenovane »World Cafe«, po skupinah in posameznih sklopih programa. Rezultat delavnice je bil oblikovanje vsebine dolgoročnega programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji za obdobje 2017 – 2023.

Razprava in zaključki

Vabilo