Strokovni posvet 2009

V torek 29. septembra 2009, je v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete potekal strokovni posvet: "Stanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu", posvečen evropskemu dnevu kmetijske biotske raznovrstnosti.

Predavanja:
Register pasem z zootehniško oceno in zootehniška ocena slovenskih lokalnih pasem (Metka Žan Lotrič)

Kmetijski živalski genski viri na EAAP, ERFP (Barcelona 2009) in FAO (Rim 2009) (Drago Kompan in sod.)

Kranjska čebela in vidiki njene ogroženosti (Gregori Janez)

Možni vplivi človeka in klimatskih pogojev na genski sklad  avtohtone slovenske populacije kranjske  čebele  (Apis mellifera carnica, Pollmann, 1879) (Janko Božič)

Strokovna presoja rejskega programa za kranjsko čebelo – zaključki in predlogi (Andrej Šalehar – v imenu delovne skupine)

Genetska čistost slovenskih avtohtonih pasem – molekularno genetske raziskave (Peter Dovč in sod.)

Ohranjanje biotske raznovrstnosti v živonoreji v Sloveniji – Dolgoročni program 2010-2016 (Danijela Bojkovski in sod.)

Slovenske knjige in tiski na področju živinoreje: izdaje do leta 1945 (Andrej Šalehar)