Strokovni posvet 2006

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete, sta v sredo 31. maja 2006 organizirala enodnevno strokovno posvetovanje »STANJE ŽIVALSKIH GENSKIH VIROV V SLOVENSKEM KMETIJSTVU V LETU 2005«, v Viteški dvorani na Rodici.

Program:

Spremljanje (monitoring) biotske raznovrstnosti domačih živali v Sloveniji: Register pasem z zootehniško oceno (2005) (viš. pred. mag. Čepon Marko in sod.)

Geografija živinoreje v Sloveniji v letu 2005: Prostorska razširjenost reje govedi in struktura populacije govedi v Sloveniji (doc.dr. Žgur Silvo, mag. Bojkovski Danijela, mag. Drobnič Marjana, viš. pred. mag. Čepon Marko)

Potrjeni rejski programi in predlogi dopolnitev (prof. dr. Šalehar Andrej)

Genetska variabilnost in biotska raznovrstnost pasem: Genetska struktura na osnovi porekla pri pasmah lipicanski konj in ljutomerski kasač (dr. Malovrh Špela, prof.dr.Kovač Milena)

Zootehniška karakterizacija, zootehniški vidiki rekonstrukcije in priznavanja novih pasem in linij domačih živali  (prof. dr. Kovač Milena in sod.)

Molekularno-genetska karakterizacija, molekularno biološki vidiki priznavanja novih pasem in linij domačih živali  (prof. dr. Dovč Peter, dr.Tanja Kunej, dr.Aleš Snoj)

Slovenski živalski genski viri v mednarodnih podatkovnih zbirkah o biotski raznovrstnosti v živinoreji (Metka Žan Lotrič, prof. dr. Šalehar Andrej, doc. dr. Kompan Dragomir)

Mednarodno sodelovanje in vključevanje v program kmetijskih genskih virov EU (doc. dr. Kompan Dragomir, Metka Žan Lotrič, prof. dr. Šalehar Andrej,)

Ohranjanje živalskih genskih virov v kmetijstvu: prednostni ukrepi FAO, EU, 8. konference podpisnic konvencije o biološki raznovrstnosti  in drugi predlogi za ohranjanje živalskih genskih virov v kmetijstvu (prof. dr. Šalehar Andrej, doc. dr. Kompan Dragomir, mag. Bojkovski Danijela, mag. Glavač Janez)

Višina podpor za rejo avtohtonih in tradicionalnih pasem (doc.dr. Kompan Dragomir in sod.)