Pravila

 

 

 Javni poziv

 

Predstavitev

ARK

Ark kmetija je namenjena združevanju dejavnosti kmetovanja in ohranjanja slovenskih avtohtonih pasem domačih živali.

Ark središče je namenjeno reji slovenskih avtohtonih pasem domačih živali, prvenstveno za namene izobraževanja in ozaveščanja javnosti.

Statusi so namenjeni rejam, ki redijo najmanj tri slovenske avtohtone pasme domačih živali. Podeljen status pomeni priznanje avtentičnosti rejnih živali, predvsem pa posebne vloge reje pri ohranjanju biotske pestrosti v slovenski živinoreji. Pri obeh oblikah je zaželeno trženje živalskih izdelkov, usmeritev v ekološko kmetovanje in sočasno ohranjanje avtohtonih rastlinskih sort. Na kmetijah in središčih mora biti v reji vsaj po ena pasma iz več skupin domačih živali, ki so vključene v pripadajoč rejski program ali pa izvirajo iz kontroliranih rej, ki se nahajajo v izvornem okolju posamezne pasme.

KMETIJE S STATUSOM:

ARK KMETIJA

- Totter Ciril, Griblje 13, 8332 Gradac

- Smrtnik Janez, Sp. Jezersko 14, 4206 Zg. Jezersko

- Klemen Matk, Logarska dolina 21,  3335 Solčava

- Šenkova domačija, Polona Virnik Karničar, Zg. Jezersko 140, 4206 Zg. Jezersko

- Danijel Kreja, Srednji Dolič 48, 2382 Mislinja

- Klemen Petek, Rore 11, 3342 Gornji Grad

- Primož Krišelj, Hotemaže 116, 4205 Preddvor

- Bojana (Boris) Kete, Dolenje 25a, 5270 Ajdovščina

- Urban Kovačič, Male Dole pri Stehanji vasi 16, 8213 Veliki Gaber

- Rok Račečič, Vinji vrh 20, 8220 Šmarješke toplice

- Ekosocialna kmetija Korenika, Pribinovina d.o.o, Šalovci 86, 9204 Šalovci

- Barbara Štimec, Krkovo nad Faro 10, 1336 Kostel

ARK SREDIŠČE

- Biotehniški center Naklo, Strahinj 99, 4202 Naklo

- Andrej Kastelic, Žabja vas 9, 8000 Novo mesto

- Miha Smolej, Planina pod Golico 4a, 4270 Jesenice

- Valentin Tekavec, Kralji 10, 8342 Stari trg ob Kolpi

- Franc Tomše, Globočice 8, 8262 Krška vas

- Gregor Ušen, Zg. Grušovlje 6, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

Ark-kmetije

Vzorec certifikata

Mreža ark je  nastala kot rezultat projekta ELBARN, ki je bil financiran s strani  Evropske komisije v okviru delovnega programa Uredbe sveta (ES) št. 870/2004.

"Ark" je mednarodno uveljavljen izraz, ki se v povezavi s kmetijstvom nanaša na rejo avtohtonih pasem domačih živali. Vsak obiskovalec, ki pride na kmetijo vključeno slovensko ark mrežo tako ve, da gre za rejo ogroženih avtohtonih pasem, pod podobnimi pogoji, kot so le-ti v veljavi v drugih državah.

Izraz "ark" (v prevodu barka, skrinja) sporoča, da reje avtohtonih pasem v lokalnem okolju preprečujejo izumrtje pasem (delujejo kot rešilne barke) in sočasno predstavljajo zbirko (skrinjo) dragocenih genskih virov.

 
Poenotenje izrazov

ark kmetija in Ark-kmetija ter ark središče in Ark-središče.

Na podlagi usklajevanja JSGBŽ z MKGP in Sektorjem za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade RS ter SAZU, od avgusta 2017 uporabljamo enotni izraz ark kmetija in ark središče (torej brez vezaja in "ark" z malo začetnico, razen na začetku stavka). Terminološka razlaga je na voljo na spletni strani Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Starejši izdani dokumenti JSGBŽ (kot npr. certifikati), kjer se še uporabljata izraza Ark-kmetija in Ark-središče ostajajo veljavni.