Strokovni posvet 2016

OHRANJANJE SLOVENSKIH AVTOHTONIH PASEM

DOMAČIH ŽIVALI IN SITU (V ŽIVEM) IN NJIHOVA RABA

PROGRAM

Strokovni posvet Javne službe nalog genske banke v živinoreji

 24. NOVEMBER 2016 | OD 9. DO 13. URE | VITEŠKA DVORANA | ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO

 STROKOVNI PROGRAM | moderatorka: mag. Danijela Bojkovski

 9:00-9:20 Pozdravni govor in odprtje strokovnega posveta

prof. dr. Peter Dovč, prodekan Oddelka za zootehniko|mag. Danijela Bojkovski, vodja JSNGBŽ|Klemen Brglez, MKGP

 9:20-9:40 Poročilo o izvajanju Programa varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji v obdobju 2010-2016 dr. Metka Žan Lotrič

 9:40-10:00 Nagojski protokol in živalski genski virifileadmin/uploads/Strokovni_posvet_2016/Bojkovski_Nagoya_ZGV.pdf mag. Danijela Bojkovski

10:00-10:20 EUGENA - Evropska mreža genskih bank za ohranjanje živalskih genskih virov doc. dr. Mojca Simčič

10:20-10:40 Predstavitev priporočil projekta: Preparatory action for plant and Animal Genetic Resources mag. Danijela Bojkovski

10:40-11:00 Predstavitev dobrih praks ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali in situ v Evropifileadmin/uploads/Strokovni_posvet_2016/Osojnik_GO_20161124_Avtohtone_pasme_-_prakse_v_EU.pdf dr. Gasan Osojnik

 11:00-11:30 ODMOR

Ark-KMETIJE IN Ark-SREDIŠČA V SLOVENIJI | moderator: dr. Gasan Osojnik

11:30-11:50 Predstavitev pravil za pridobitev statusa Ark-kmetij in Ark-središč Petra Rant

11:50-12:30 Pozdravni govor in podelitev certifikatov prvim slovenskim Ark-kmetijam in Ark-središčem Tadeja Kvas Majer, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, MKGP

12:30-12:50 Ark-kmetije - predstavitev primerov dobrih praks Klemen Matk, Turistična kmetija Matk|Polona Virnik Karničar, Turistična kmetija Šenkova domačija; Jezersko - promo film

12:50-13:00 Razprava in zaključki

SKUPINSKA SLIKA UDELEŽENCEV 11. STROKOVNEGA POSVETA