Število izplačanih podpor pri pomočeh "de minimis"

GENSKA BANKA IN SITU IN VIVO

 

Ohranjanje genetske pestrosti pri plemenjakih avtohtonih pasem

 

V skladu s »Programom varstva biotske raznovrstnosti v živinoreji«, je v poglavju Genska banka in situ in vivo vključeno podpoglavje 3.2.1 "Ohranjanje genetske pestrosti pri plemenjakih avtohtonih pasem". Za izvajanje te naloge se zagotovijo vsakoletne enkratne podpore za plemenjake tistih pasem, ki imajo v skladu z Registrom pasem oceno stopnje ogroženosti kritično ali ogroženo (v skladu s potrjenim letnim programom ohranjanja biotske raznovrstnosti v živinoreji). Upravičenci do enkratne podpore so rejci odbranega, ocenjenega in potrjenega plemenjaka v skladu s potrjenim rejskim programom. Odbiro plemenjakov opravi izvajalec javne službe nalog genske banke v živinoreji v sodelovanju z odgovornimi za selekcijsko delo pri posamezni pasmi.

Podpore so dodeljene skladno z določili Uredbe komisije EU št.1408/2013 z dne 18. decembra 2013) o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju EU pri pomočeh »de minimis« v kmetijskem sektorju (Ur. l. št. 352, 24.12.2013, str. 9).

Podpore so bile dodeljene v letu 2008, in sicer za plemenjake goveda cikaste pasme. V letih 2009 - 2016 so bile v obseg dodeljenih podpor vključene še druge slovenske avtohtone pasme: drežniška koza, belokranjska pramenka, istrska pramenka in krškopoljski prašič. Podpore so bile dodeljene za rejo odbranih in potrjenih plemenjakov in matere plemenjakov.